1. Úvod
Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky poskytovaní služeb v aplikaci na doméně www.socialweb.webm.cz.

Provozovatelem domény www.socialweb.webm.cz a poskytovatelem služeb je společnost Lougel inc, se sídlem 2932 n74th ave, Elmwood Park, Illinois, United States of America, zapsaná pod FILEID 70647885 (dále jen "provozovatel").

Členem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která se pomocí registračního formuláře na internetové adrese www.socialweb.webm.cz/membership zaregistrovala do systému SocialWeb a získala tak členství v klubu (dále jen "člen").

2. Služba
Provozovatel poskytuje soubor služeb a dílčích plnění za účelem vytvoření a správy webových stránek uživatele v rámci sítě internet. Tyto služby jsou uživatelům dostupné na internetové adrese www.socialweb.webm.cz.

3. Členské příspěvky
3.1. Členské příspěvky jsou hrazeny přímo v aplikaci SocialWeb, členským příspěvkem se rozumí jednorázová měsíční částka, na členský příspěvek tedy nemá vliv počet a nebo četnost využívání jednotlivých částí aplikace. 
Příklad: Pokud je uživatel členem, může vlastnit jednu a nebo 1000 webových stránek za stejnou jednorázové měsíční členství.
Měsíční členství je stanoveno na 500 Kč/ měsíc.
4. Členství pro Agentury a doplňkové služby
4.1. Uživatelé, kteří chtějí pokročilejší funkce, můžou platit členství pro agentury, díky tomuto členství agentuře v aplikaci přibudou následující možnosti:
Re-branding možnosti 
V nastavení profilu přibude možnost vložit branding, název agentury, logo, URL, toto pak bude nahrazováno v každé šabloně, ve video přehrávači bude zobrazeno vaše logo, žádná z šablon nebude nijak odkazovat na socialweb ale na vás jako na autora (přidán také meta autor na vaši firmu).
Prémiové šablony a moduly
Pro své projekty můžete využívat všechny prémiové šablony a moduly bez socialranku.
Přednostní řešení problémů a požadavků
Vaše požadavky a problémy budou řešeny vždy přednostně.
Místo na disku 500 GB
S tímto členstvím můžete využívat 500 GB volného místa, pokud to nebude stačit stále si můžete místo na disku rozšířit.


5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, údaje o technických ochranných opatřeních
Spojení uživatele se serverem www.socialweb.webm.cz je šifrováno v moderních prohlížečích 256bitovým šifrováním.


6. Ukončení služby
6.1. K přerušení poskytování služeb dojde automaticky v den expirace členství, nicméně po dobu 6ti měsíců je možné si členství obnovit za standartní měsíční člentví, tedy NEMUSÍTE ani po vás nechceme doplácet za měsíce, kdy byli vaše weby mimo provoz.
V žádném případě po členech nevymáháme ani je do obnovy členství nenutíme, po expiraci členství weby pouze přestanou fungovat a po 6ti měsících budou automaticky odstraněny ze systému SocialWeb bez možnosti obnovy včetně uživatelského účtu a všech dat o uživateli v rámci GDPR nařízení.
6.2. Člen  souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

6.2.1 stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
6.2.2 obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele nebo osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli osobou ovládanou nebo osobou ovládající, anebo tvoří s provozovatelem koncern.
6.2.3 na stránkách se nachází jen odkaz na komerční služby, popřípadě link farma (stránka vytvořená za účelem odkazování na jiné stránky).
6.2.4 uživatel poruší tyto Podmínky.
6.2.5 uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli osobou ovládanou nebo osobou ovládající, anebo tvoří s provozovatelem koncern.
6.2.6 uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb.
6.2.7 v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek uživatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrváváních hackerských útoků apod.).
6.2.8 stránky uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují.
6.3 Pro každý nový členský uživatelský účet získá nový člen 2. měsíční členství zdarma, tedy není nucen hradit členský příspěvek až dva měsíce od registrace, z toho důvodu, pokud si členství obnoví, je toto chápáno jako, že rozumí fungování systémua aplikaci si řádně vyzkoušel. Členské příspěvky jsou tedy nevratné!


7. Ochrana práv duševního vlastnictví
7.1. Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby, tj. dílčích tvůrčích činností, které jsou autorským dílem.

7.2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

kopírovat, stahovat a šířit obsah provozovatele či jiných uživatelů bez jejich svolení;
zasahovat jiným uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit;
zasahovat do bezpečnosti služby;
využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů.
7.3. Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.

7.4. Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích osob.

8. Zneužití služby
8.1. Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat a že nebude v rámci užívání služby porušovat zákon a jiné obecně závazné právní předpisy, tyto Podmínky a zásady dobrých mravů a poctivé obchodní morálky. Za zneužití služby anebo porušení závazků stanovených v předchozí větě se považuje zejména:

šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání (obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let - erotický obsah stránek atd. - lze umístit pouze na stránky s nastavením webu Pro dospělé. Toto nastavení naleznete v nastavení konkrétního webu, jehož se erotický obsah má týkat.
šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného uživatele či provozovatele;
získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
narušování možnosti užití služby jinému uživateli;
porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.socialweb.webm.cz;
tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
úmyslné přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby.
8.2. Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši a nebo uplatňovat jiné další právní nároky. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatněním práva na náhradu škody a odstraněním závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby uživatelem.

8.3. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak provozovatel neodpovídá za porušení práva uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou. Zejména provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi uživatelem a třetí osobou.

8.4. Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za:

obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.socialweb.webm.cz, odkazy na stránky třetích osob umístěné na www.socialweb.webm.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek služby;
obsah umístěný na internetové stránky služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
nekompatibilitu www.socialweb.webm.cz s koncovým zařízením, softwarem uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.socialweb.webm.cz.
8.5. Dešifrování, nebo měnění zdrojového kódu je přísně zakázáno.


9. Další ujednání
9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky. Změnu Podmínek je provozovatel povinen oznámit uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři.
9.2. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
9.3. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

9.4. V případě výskytu chyb při registraci kontaktujte provozovatele na info@webm.cz.

9.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.1. 2019.